top of page

קידושים

 

עבודת מיצג משך המשתפת את הקהל ומזמינה אותו להתכתבות חד צדדית. העבודה בוחנת אוסף של הקדשות המנותקות מהספרים עליהם נכתבו, ומוקדשות מחדש לעוברים ושווים. ההקדשות מקבלות חיים משל עצמן, מתפתחות ונעות מיד ליד, מהאינטימי לחשוף, מהאישי לציבורי ומהמקור להעתק.​

 

יוצרות ומבצעות: תמר דרוזד, מורן אביב דביר

הועלתה לראשונה בפסטיבל "קולה של מילה" 2012, הזירה הבינתחומית, ירושלים.

 

הופעות:

פסטיבל תלוי במקום , תל אביב 2013

ספרייה בלילה, הזירה הבין תחומית , ירושלים 2015

bottom of page